Järvenpään Yhteiskoulu

Järvenpään Yhteiskoulun järjestyssäännöt

Oppilaskunnan 2016, vanhempainyhdistyksen 2016 ja henkilökunnan 2016 käsittelemät ja hyväksymät järjestyssäännöt 16.12.2016. Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymät 8.2.2017.

Nämä voiassa lv 19-20 kunnes uudet saadaan päivtettyä.

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa toimintaan koulun ulkopuolella.
Koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta koululla on mahdollisuus käyttää perusopetuslaissa ja asetuksissa määrättyjä kurinpitomenettelyjä.
Koulun alue määritellään oppilaille lukuvuoden alkaessa.

Oppilaan oikeudet
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 731/1999, PoL 29§).
Oppilailla on oikeus vaikuttaa koulun asioihin.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta sekä oppilaanohjausta.
Oppilaalla on oikeus valvottuun ja ravitsevaan ateriaan.
Oppilaalla on oikeus ilmaisiin oppimateriaaleihin ja työvälineisiin.
Oppilaalla on oikeus saada ilmaiseksi niitä oppilashuollon palveluita, joita opetukseen osallistuminen vaatii. Oppilashuollon palvelut voivat tarkoittaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulukuraattorin ja psykologin palveluja.

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta.
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (PoL 35§)
Oppilaalla on velvollisuus puhdistaa ja järjestää koulun omaisuutta, mikäli on sitä liannut tai saattanut epäjärjestykseen.
Oppilaalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko. (Vahingonkorvauslaki 412/1974)

Yleistä
1. Käyttäydy asiallisesti ja toista kunnioittavasti kaikkia kohtaan.
2. Noudata henkilökunnan sinulle antamia käskyjä ja ohjeita.
3. Kiusaaminen ja loukkaaminen on kielletty. Mikäli havaitset epäasiallista käytöstä tai joku loukkaantuu, kerro siitä välittömästi aikuiselle.
4. Teräaseiden, laserosoittimien, tulentekovälineiden ja muiden vaarallisten esineiden ja aineiden sekä tupakkatuotteiden ja päihteiden tuonti kouluun on kielletty.
5. Opettajalla on oikeus takavarikoida opetusta häiritsevä esine.
6. Omien arvoesineiden ja rahan tuominen kouluun on oppilaan omalla ja hänen vanhempiensa vastuulla.
7. Noudata opettajan ohjeita mobiililaitteiden käytöstä oppi- ja välitunneilla. Käytä tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä laitteita vastuullisesti. Kuvaa ainoastaan henkilöitä, joilta olet saanut luvan kuvan ottamiseen. Oppitunneilla kuvaamiseen tarvitaan aina opettajan lupa.
8. Pidä koulun tiloista, tavaroista, huonekaluista ja piha-alueesta huolta, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa, ehjinä ja siisteinä.
9. Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Ilmoita turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökunnalle.

Oppitunnit
1. Saavu oppitunneille ajoissa, tarvittavat välineet mukana ja ulkovaatteet riisuttuna.
2. Käyttäydy oppitunneilla hyvien tapojen mukaisesti ja anna kaikille työrauha.
3. Pidä kännykkä ym. mobiililaitteet poissa näkyvistä ja äänettömänä oppituntien aikana, ellei opettaja anna muita ohjeita.
4. Omat eväät nautitaan oppituntien ulkopuolella. Suosittelemme kouluun tuotavan vain terveellisiä eväitä.

Välitunnit
1. Vietä välitunnit koulun alueella. Koulupäivän aikana koulualueelta saa poistua ilman lupaa vain koulualueen ulkopuolella pidettävälle oppitunnille tai opettajan luvalla. Koulun parkkipaikat eivät ole välituntialuetta.
2. Välitunnit suositellaan vietettävän ulkona. Ulkovälitunti 13-13.15 vietetään ulkona. Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
3. Käytä liikuntavälineitä vain niille osoitetuilla alueilla ja sovitulla tavalla.

Ruokailu ja välipalat
1. Ruokaile siististi ilman päällysvaatteita hyviä tapoja noudattaen.
2. Ota itsellesi sopivan kokoinen annos.
3. Palauta astiat oikeille paikoilleen.
4. Vie roskat jäteastioihin.

Koulumatkat
1. Liiku rauhallisesti liikennesääntöjä noudattaen. Muista kypärän käyttö.
2. Kulkuväline pysäköidään sille osoitetulle paikalle.

 

Netland-tuotantoa