Järvenpään Yhteiskoulu

Kevätjuhlapuhe 3.6.2017

Arvoisat Järvenpään Yhteiskoulun oppilaat, opettajat, koulunkäynninohjaajat ja juhlavieraat!
Tervetuloa Järvenpään Yhteiskoulun kevätjuhlaan!

Satakunta värikästä kättä koristaa Urheilukadun sisääntuloaulan seinää. Kämmenten väliin on kirjoitettu pari sanaa: MINÄ VÄLITÄ. Kiitos jokaiselle seinämaalaukseen osallistuneelle oppilaalle taideteoksesta. Seinämaalaus on yksi osoitus siitä, miten JYKissä viljellään välittämisen kulttuuria. Välittämisen kulttuuri mahdollistaa iloisen itseluottamuksen ja myönteisen elämänasenteen, se auttaa meitä löytämään omat vahvuutemme. Välittämisen kulttuuri luo hyvinvointia

Pedagoginen tiimi vastaa luokkien ja koulun hyvinvoinnin tuen seuraamisesta. Kuullakseen oppilaita pedagogisen tiimin jäsenet vierailivat syksyllä jokaisessa luokassa. Luokissa oppilaat esittelivät luokkaansa ja ehdottivat tuen muotoja, joilla oppiminen ja koulunkäynti sujuisi mahdollisimman hyvin. Monessa luokassa vahvuudeksi nousi hyvä yhteishenki, myönteinen ilmapiiri ja huumori. Joissakin luokissa peräänkuulutettiin työrauhaa. Useassa luokassa vaikeudeksi nostettiin karkea ja loukkaava puhetapa, joka verhotaan läpänheitoksi. Luokkavierailun päätteeksi monet luokat asettivatkin omaksi tavoitteekseen kunnioittavamman puhetavan. Toive kahviosta tuotiin monessa ryhmässä esille.

Nyt kahvio on toteutunut. Lukuvuoden yksi näyttävimmistä ja odotetuimmista yhteistyön hedelmistä on varmasti STAR JYK's – kafe. Meidän koulu muotoilee –hankkeen turvin olemme luoneet kokoontumistilan, jossa voi nauttia välipalaa, keskustella, musisoida tai vaan hengailla. Kahvio on kohtaamispaikka, jonne jokainen on tervetullut. Prosessi, joka edelsi STAR JYK'Sin syntymistä, oli täynnä iloa ja innostusta. Kahvion perustaminen vaati suunnittelua, yhdessä tekemistä, ajattelua, kompromisseja, äänestyksiä, päätöksen tekoa, tahtoa ja toimintaa. Tunteja ei laskettu, kun kahviota viimeisteltiin! Valtavasti myönteistä pöhinää! Jykin sykettä parahimmillaan!

Yhteisen oppilashuollon eli YOHR:n tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta ja vahvistaa eri tahojen osallisuutta. Luokkavierailujen yhteydessä saatuja havaintoja ja tietoja hyödynnettiin myös niissä. Ryhmät kokoontuivat koulussamme lukuvuoden 17-18 aikana neljä kertaa. Ryhmän kokoonpano vaihteli aiheen mukaan. Mutta mukana oli aina oppilas-, huoltaja- ja henkilökunnan edustajia.

Ensimmäisen YOHR:ssä käsitteltiin koulun järjestyssääntöjä. Päivitetyt järjestyssäännöt otettiin käyttöön maaliskuussa. Toisessa YOHR:ssä pohdittiin, kuinka hyvinvointia ja osallisuutta voidaan vahvistaa kouluarjessa. Syntyneet ideat esiteltiin koko opettajakunnalle marraskuussa. Sen jälkeen opettajat täydensivät YOHR:ssä syntyneitä ideoita ja ottivat omaan työhönsä sopivia osallisuuden kehittämisen vinkkejä ja käytänteitä. Kevätpuolella keskusteltiin poissaoloista. Mistä luvattomat poissaolot johtuvat? Miten niihin tulisi puuttua? Jälleen syntyi joukko ehdotuksia. Niiden pohjalta lähdettiin kehittämään toimintaa, jolla turhia poissaoloja voidaan ennaltaehkäistä. Samalla selkiytyi koulun malli varhaisesta puuttumisesta luvattomiin poissaoloihin. Viimeisenä aiheena oli liikenneturvallisuus. Tähänkin tärkeään aiheeseen saatiin uusia näkökulmia, joiden varassa JYKin liikennekasvatusta on hyvä toteuttaa.

Vaikka peruskoulu on rakennettu tiettyjen oppiaineiden kesken ja niissä on selkeät konkreettiset tavoitteet joihin tähdätään, opetussuunnitelmassa korostetaan opetuksen eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet eli MOKit tekevät usein oppimisesta mielekkäämpää kuin oppiainesidonnainen opetus ja virittävät oppilaan ajattelua ja ymmärrystä löytämään yhteyksiä eri tavoin saatujen tietojen välille. Kiitos JYKin opettajille siitä innostuksesta, jolla olette lähteneet uudistamaan opetusta kohti eheyttämistä. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia on toteutettu monipuolisesti ja kekseliäästi eri oppiaineita integroiden. Koko koulua koskeva MOK kohdistui tänä lukuvuotena Tuusulanjärveen. Palaute MOK-päivitä oli hyvin myönteistä.

On mahtavaa huomata, kuinka monipuolinen MOK-toiminta on tuonut esiin kouluyhteisömme vahvuuksia uudella tavalla: oppimisen iloa, innostuneisuutta, luovuutta, sinnikkyyttä, kiitollisuutta, huumoria, inhimillisyyttä ja ennen muuta ammattitaitoisuutta.

Koulunkäynti on oppilaan omaa vastuullista työtä ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kodin tuki ja kiinnostus koulutyötä kohtaan ovat koululaiselle tärkeitä aivan peruskoulun loppuun asti. Vanhempien osuus on erityisen tärkeä, kun mietitään opiskelun tavoitteita ja arvioidaan oppilaan edistymistä.
Olen iloinen, että JYkin arviointikeskustelut toteutuivat koulussamme lähes 100%. Jokin taito, kyky tai ajattelutapa tulee vahvuudeksi vasta sitten, kun merkitykselliset ihmiset huomaavat sen ja antavat siitä tunnustusta. Siksi arviointikeskustelut ovat tärkeitä. Ne auttavat oppilasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja rakentamaan oppimistaan niiden varaan. Toivon, että nyt päätyvän lukukauden aikana, jokainen salissa istuva pystyy mielessään nimeämään muutaman vahvuuden, josta kokee mielihyvää ja tunnistaa aidosti itsensä.

Rakentakaamme tuleva lukuvuosi entistä vahvemmin tälle rikkaudelle, joka kouluyhteisössämme vallitsee: vahvuuksien monimuotoisuudelle.

Hyvät 9.-luokkalaiset,

Tänään on teidän suuri päivänne, saatte tuokion kuluttua peruskoulun päättötodistuksen käteenne. Tulevaisuudessa muistanette, että pääsitte peruskouluista Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlakauden aikana. Viimeisenä kouluvuotena olette monissa yhteyksissä kuulleet puhuttavan tästä juhlavuodesta, jonka yhtenä tavoitteena on rohkaista kansalaisia osallistumaan yhteiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Juhlavuoden 2017 teemana on Yhdessä.

Tulevaisuuden kehityskulkujen kannalta on tärkeää, että olette vaikuttamassa asioihin. On tärkeää, että olette hakemassa ratkaisuja globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Kun ympäröivä maailma on monimutkainen, omaan elämänpiiriin vaikuttamien tärkeys korostuu. Siksi on tärkeää, että teillä on halua ja kykyä osallistua ja rakentaa entistä oikeudenmukaisempaa ja parempaa maailmaa.

Silloin kun tavoittelemme yhteistä hyvää, en usko kilpailun voimaan. Uskon, että vain täydentämällä toisiamme edistämme hyvää ja luomme parempaa tulevaisuutta. Luopumalla itsekeskeisistä tavoitteista, kurkottamalla kohti yhteistä hyvää, luomme ympärillemme hyvinvointia. Hyvät yhdeksäsluokkalaiset, luotan teihin. Uskon teidän löytävän yhdessä ne keinot, jolla vastataan tuleviin haasteisiin.

Järvenpään Yhteiskoulussa olet saanut hyvän koulutuspohjan, josta on hyvä jatkaa matkaa. Olet matkalla kohti uutta elämänvaihetta. Jatkokoulutuspaikat selviävät alkukesästä ja toivon koko sydämestäni, että pääset sinne, minne olet hakenut.

Runoilija Paula Vahermaa on kirjoittanut runon Kohti tuntematonta, jonka haluan jakaa kanssanne.

En tiedä, mikä unelmani on,
mutta tiedän, että olen menossa sitä kohti!

Ja ehkä unelmaa ei voi sanoittaa,
ehkä se on kuva, haju, tunne, liike tai mielentila.
Ehkä se ei ole mitään konkreettista.
Ehkä päämäärää ei tarvita,
riittää, että on unelmiensa matkalla!

Hyvä yhdeksäsluokkalainen, vaali ja jalosta vahvuuksiasi. Välitä itsestäsi, välitä muista. Kulje rohkeasti kohti valoasi. Anna valosi loistaa!

Lopuksi haluan lämpimästi kiittää oppilaita, vanhempia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä kuluneen lukuvuoden aikana. Mukavia kesäpäiviä ja leppoisaa lomaa!

Järvenpään Yhteiskoulun rehtori,

Natalie Stolbow

 

Netland-tuotantoa