Juholan koulu

Oppilashuolto

Uusi oppilashuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Laki koskee esiopetusta, perusopetusta ja toisen asteen opetusta. Se kokoaa yhteen aiemmin useissa eri laeissa olleet säädökset oppilashuollon järjestämisestä.

Aikaisemmin kouluissa toimineet oppilashuoltotyöryhmät (OHR) jakautuvat uuden lain myötä kolmeen erilaiseen ryhmään: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoryhmään sekä pedagogiseen tiimiin:

- Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään koko kouluyhteisön hyvinvointia koskevia asioita ja toiminta suuntautuu ennaltaehkäisevään työhön. Tämän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ovat mukana myös oppilaat ja huoltajat.

- Yksilökohtainen oppilashuoltotyö tarkoittaa yhden oppilaan asian käsittelyä, jota varten kootaan tapauskohtainen moniammatillinen ryhmä. Oppilaan tilanteen ja huolenaiheiden mukaan määritellään huoltajien ja/tai oppilaan kanssa, keitä asiantuntijoita ryhmässä on mukana. Ryhmään voi myös pyytää koulun ulkopuolisia toimijoita.
Huoltajalta sekä oppilaalta (ikä huomioiden) pyydetään suostumus asian käsittelyyn ja osallistujien nimeämiseen.

- Kolmantena ryhmänä on entisestä oppilashuoltoryhmästä irrotettuna pedagoginen tiimi. Pedagoginen tiimi käsittelee opetukseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyviä asioita. Esimerkiksi tehostettuun tai erityiseen tukeen siirtymiseen liittyvät asiat käsitellään moniammatillisesti pedagogisessa tiimissä.

Kouluissa toimivat oppilashuoltohenkilöt eli kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit ja koulukuraattorit voivat olla kaikkien näiden yllä esitettyjen työryhmien jäseniä. Peruskäynnit yllä mainituilla ammattilaisilla esim. terveystarkastukset eivät ole yksilökohtaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhoitajien, -psykologien ja kuraattorien palvelut ovat edelleen oppilaiden käytössä. Huoltaja ei voi kieltää oppilasta käyttämästä em. palveluja.

Lisätietoa suoraan kouluilta sekä täältä.

Netland-tuotantoa